Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Hal Ehwal Akademik

PENGENALAN

Bahagian Hal Ehwal Akademik, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan telah mula beroperasi sepenuhnya pada 1 Ogos 2007 iaitu susulan penaiktarafan Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan kepada Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB). Bahagian ini memainkan peranan yang sangat penting dalam pentadbiran dan pengurusan hal ehwal yang berkaitan akademik sama ada dari sudut Perkuliahan, Peperiksaan, Kemasukan dan Rekod Pelajar, Pengijazahan dan sebagai urus setia kepada mesyuarat-mesyuarat utama yang berkaitan akademik di KUPU SB.

Sejak tahun 2007, Bahagian Hal Ehwal Akademik dengan tidak secara langsung memantau dan memeduli perjalanan pengurusan yang berkaitan hal ehwal kemasukan pelajar, hal ehwal peperiksaan dan pentadbiran am akademik di KUPU SB. Pada masa ini pengurusan berkenaan dibahagikan kepada tiga bahagian yang boleh dianggap berada di bawah pentadbiran Pejabat Pendaftar iaitu; 
(1) Bahagian Hal Ehwal Akademik, 
(2) Bahagian Peperiksaan, dan 
(3) Bahagian Kemasukan dan Rekod Pelajar. 
Bagi mewujudkan satu pentadbiran yang bersistematik, maka cadangan penstrukturan semula adalah tepat pada waktunya.

Sejak April 2014, Bahagian Hal Ehwal Akademik [BHEA] diketuai dan ditadbir oleh seorang Timbalan Pendaftar (Akademik) dan akan dibantu oleh Penolong-penolong Pendaftar bagi setiap unit di bawahnya.
 
VISI
Sebagai pusat pengurusan akademik yang dinamik dan progresif.

MISI
Memberikan perkhidmatan akademik melalui pengurusan dan pentadbiran yang berlandaskan peraturan selaras dengan misi dan visi Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan.

PERINCIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT-UNIT DI BAWAH BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK (BHEA)
Secara umumnya BHEA bertanggungjawab untuk mengurus pengambilan, pendaftaran pelajar baru, pendaftaran kursus, penjadualan kuliah, tempahan ruang kuliah dan peperiksaan, peperiksaan, pengijazahan dan pengesahan senat serta membantu dalam hal ehwal konvokesyen. Selain itu juga, bahagian ini berperanan untuk memberi khidmat nasihat mengenai permohonan kemasukan ke KUPU SB, pendaftaran kursus dan perancangan akademik serta peperiksaan dan status pengajian.

UNIT PENTADBIRAN AM AKADEMIK DAN PERSIDANGAN
 • Menyediakan Taqwim dan Rancangan Tahunan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan yang berkaitan dengan fakulti dan pusat.
 • Pengurusan Mesyuarat Akademik (sebagai urus setia) iaitu;

(a) Senat KUPU SB, 

(b) Jawatankuasa Perancangan dan Pemantauan Akademik Universiti (JPPAU), 

(c) Lembaga Peperiksaan Kolej Universiti (LPKU), 

(d) Jawatankuasa Kemasukan (JKK), 

(e) Jawatankuasa Persidangan dan Cuti Persidangan (JPCP), dan 

(f) Jawatankuasa Pengiktirafan Kelulusan bagi Tujuan Kemasukan Mengikuti Pengajian di KUPU SB (JKPK).

 • Mengurus proses pengesahan, kelulusan dan pengiktirafan program baharu, penstrukturan/semakan semula kurikulum, membantu menyediakan peraturan atau panduan berkaitan kurikulum pengajian.
 • Bertanggungjawab dalam menyediakan dan menetapkan kod-kod bagi setiap kursus yang ditawarkan.
 • Memantau proses pendaftaran kursus bagi setiap semester selaras dengan struktur dan penawaran kursus bagi setiap semester pengajian.
 • Merancang, membina, menyelaras dan memantau Jadual Waktu Kuliah dan penggunaan dewan, bilik-bilik kuliah dan tutorial selaras dengan penawaran kursus daripada fakulti-fakulti.
 • Menerima borang-borang Permohonan Menghadiri Persidangan dan Cuti Persidangan (Borang PCP) untuk dimesyuaratkan dalam mesyuarat JPCP sebelum menghadapkan hasil daripada mesyuarat berkenaan ke Bahagian Pentadbiran KUPU SB untuk tindakan susulan mengenainya.
 • Tugas-tugas lain berkaitan yang diarahkan dari ketua dari semasa ke semasa.                                                                                                          
UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR
 • Mengurus kemasukan dan pendaftaran pelajar baharu pra-siswazah setiap sesi pengajian mengikut dasar dan ketetapan KUPU SB dan pihak berkuasa yang berkaitan.
 • Membantu Pusat Pengajian Lepas Ijazah dan Penyelidikan dalam pengurusan kemasukan pelajar-pelajar Pasca-Siswazah.
 • Sebagai Urus Setia kepada mesyuarat Jawatankuasa Kemasukan (JKK) KUPU SB.
 • Menyelaras penyediaan Iklan kemasukan berdasarkan keputusan mesyuarat JKK untuk setiap tahun pengambilan.
 • Melibatkan diri dalam promosi pengajian di KUPU SB dalam bentuk jerayawara, pameran, ekspo dalam dan luar negara dan memberikan khidmat konsultasi kepada calon-calon untuk memilih program dan bidang mengikut kesesuaian.
 • Mengurus pembelian dan penerimaan borang-borang kemasukan mengikuti pengajian di KUPU SB untuk seluruh program-program yang ditawarkan.
 • Pengurusan temudugakemasukan dan penapisan calon-calon yang layak ditemuduga mengikut program-program yang dipohonkan selaras dengan keperluan fakulti yang berkaitan.
 • Menyediakan dan mengemaskini rekod pelajar sepanjang pengajian mereka di KUPU SB.
 • Menyediakan senarai nama pelajar yang terkini bagi setiap semester pengajian berpandukan keputusan peperiksaan akhir semester bagi tujuan pendaftaran ke semester berikutnya.
 • Menyediakan statistik keramaian pelajar dan graduan setiap tahun.
 • Hubungan dengan pihak luar yang berkaitan dengan proses dan prosedur kemasukan sama ada dalam dan luar negara.
 • Tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan dari ketua dari semasa ke semasa.     

UNIT PEPERIKSAAN DAN PENGIJAZAHAN
 • Memantau perlaksanaan peraturan peperiksaan yang berkuatkuasa sepanjang pengajian dan menyusun serta menyediakan jadual pengurusan peperiksaan bagi setiap semester untuk diedarkan kepada fakulti-fakulti.
 • Mengurus dan menyelaras pendaftaran kursus dan mengeluarkan slip pendaftaran peperiksaan pelajar bagi setiap semester pengajian dengan penyelarasan kursus-kursus yang ditawarkan untuk setiap program.
 • Menerima, memproses dan memastikan keselamatan kertas-kertas soalan peperiksaan akhir, peperiksaan ulangan, peperiksaan khas dan peperiksaan tambahan.
 • Membuat susulan tindakan kepada fakulti-fakulti berkaitan dengan jadual pengurusan peperiksaan mengikut prosedur dan garis masa (timeline) yang ditetapkan.
 • Menyediakan pangkalan data (database) bagi pemprosesan markah-markah, gred dan nilai gred setiap peperiksaan berpandukan kepada peraturan peperiksaan yang berkuatkuasa.
 • Mengeluarkan surat-surat amaran, penghalangan peperiksaan dan maklumat peperiksaan susulan permakluman dan permohonan daripada fakulti/pusat.
 • Menyelaras markah dan gred yang diperolehi dari universiti lain untuk pelajar yang dalam Program Pertukaran Pelajar (SEP) dan Program Belajar di Luar Negara (SAP) selaras dengan ketetapan penyetaraan kredit daripada fakulti yang berkaitan.
 • Menyedia, membangun dan mengurus jadual Waktu Peperiksaan setap semester pengajian dengan mengambil perhatian kepada kursus-kursus kritikal yang ditetapkan oleh fakulti/pusat.
 • Urus setia kepada mesyuarat Lembaga Peperiksaan Kolej Universiti (LPKU) dan Lembaga Pemeriksa Lepas Ijazah (LPLI) serta membantu fakulti dalam pengurusan mesyuarat Lembaga Peperiksaan Fakulti (LPF) dalam penyediaan bahan-bahan agenda.
 • Bertanggungjawab mengeluarkan slip peperiksaan setiap semester dan penyediaan transkripsi keseluruhan keputusan serta menyediakan sijil-sijil graduan dan segala pengurusan yang berkaitan dengan pengijazahan.
 • Tugas-tugas lain berkaitan yang diarahkan oleh ketua dari semasa ke semasa.

PENTADBIRAN HEA

Adi Rani Soffian bin Abdul Rahman
Penolong Pendaftar (Akademik)
E-mel :  adi.rahman@kupu-sb.edu.bn
No. Tel : 2 236277 ext 156

Abdullah bin Haji Zaini
Penolong Pendaftar (Peperiksaan)
E-mel :  abdullah.zaini@kupu-sb.edu.bn
No. Tel : 2 236277 ext 403

Mordiah binti Haji Taib
Penolong Pegawai Peperiksaan
E-mel :  mordiah.taib@kupu-sb.edu.bn
No. Tel : 2 236277 ext 203

Haji Ismail bin Haji Samsu
Penolong Pegawai Ugama
E-mel :  ismail.samsu@kupu-sb.edu.bn
No. Tel : 2 236277 ext 118

Haji Khairolhapshah bin Haji Serudin
Guru Ugama Terlatih
E-mel :  khairol.serudin@kupu-sb.edu.bn
No. Tel : 2 236277 ext 202

Rohana binti Haji Abdul Wahab
Pekerja Tingkat III
E-mel :  rohana.wahab@kupu-sb.edu.bn
No. Tel : 2 236277