Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAhli Majlis

Pengerusi
Menteri Hal Ehwal Ugama
Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman

Timbalan Pengerusi
Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama
Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
Ahli Majlis Ugama Islam
Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong


Ahli Majlis Ugama Islam
Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Dr. Haji Awang Yahya bin Haji IbrahimAhli Majlis Ugama Islam
Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Metussin bin Haji Baki

Ahli Yang Dilantik
Yang Mulia Dato Paduka Haji Abdul Saman bin Haji Kahar


Ahli Yang Dilantik
Yang Mulia Dato Paduka Dr. Haji Ismail bin Haji Duraman
Ahli Yang Dilantik
Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Putera Maharaja Dato Paduka Awang Haji Abdul Ghani bin Pehin Datu Pekerma Dewa Dato Paduka Awang Haji Abdul Rahim


Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam
Yang Berhormat Dato Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned


Peguam NegaraKetua Hakim Syar'ie
Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Awang BesarSetiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama


Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan
Yang Mulia Dr. Haji Azman bin AhmadSetiausaha Tetap Kewangan dan Ekonomi
Yang Mulia Dayang Norliah binti Haji Kula


Naib Cancelor Universiti Brunei Darussalam
Yang Mulia Datin Dr. Hajah Anita Binurul Zahrina binti Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia Dr. Haji Awang Abdul AzizRektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Yang Mulia Dr. Haji Norarfan bin Haji Zainal


Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Yang Mulia Dr. Norfarizal bin Othman
Ra'es 
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Yang Mulia Dr. Haji Adanan bin Haji Basar
Setiausaha Majlis 
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Yang Mulia Adi Rani Soffian bin Abdul Rahman